Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on LIMOWA ry. ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on innovatiivisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen logistiikkakeskusosaamisen edistäminen. LIMOWA ry. on valtakunnallisesti toimiva logistiikan kehittämis- ja yhteistyöverkosto. Yhdistys verkottuu logistiikan alan järjestöihin, koulutuslaitoksiin ja muihin toimijoihin.

LIMOWAn (Lifting, Moving, Warehousing) toiminta kohdistuu osaamiseen, joka liittyy logistiikkakeskusten suunnitteluun, rakentamiseen, kehittämiseen, toteuttamiseen ja operointiin. LIMOWA on osa Valtioneuvoston Osaamiskeskus-ohjelman Älykkäät Koneet – osaamisklusteria.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tai teettää selvityksiä, järjestää kansainvälistämis-, tuotteistamis- ja osaamisen kehittämishankkeita, järjestää asiantuntijaseminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä toimii muuten hallituksen ja vuosikokouksen antamien toimintalinjausten mukaisesti.

LIMOWA ry:n asioita hoitaa Teknologiakeskus TechVilla Oy omine resursseineen. Yhdistyksellä on TechVillan palveluksessa oleva pääsihteeri. Pääsihteeri vastaa asioiden valmistelusta hallitukselle, operatiivisesta toiminnasta sekä yhteyksistä jäseniin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymismaksuja ja vuosittaisia jäsenmaksuja sekä hakee julkista ja yksityistä rahoitusta eri hankkeisiin.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jos jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta, jäsen voi erota yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Ero astuu voimaan kyseisen kirjanpitovuoden lopussa, mikäli ilmoitus on saapunut 30.9. mennessä. Muussa tapauksessa ero astuu voimaan eroamisvuotta seuraavan kirjanpitovuoden lopussa.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli puolen vuoden ajalta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta päättää jäsenistöstä muodostettu hallitus.

Hallituksen tehtävänä on:
– Valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle.
– Päättää yhdistyksen ja sen työryhmien vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
– Päättää yhdistyksen varojen käytöstä vuosikokouksen strategisten linausten ja talouskehysten puitteissa.
– Päättää niiden hankkeiden käynnistämisestä, joihin käytetään yhdistyksen varoja.
– Päättää muista hankkeista, joihin yhdistys osallistuu.
– Päättää mahdollisten työryhmien perustamisesta, niiden puheenjohtajasta ja sihteeristä sekä toimintasuunnitelmasta.

Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja seklä 6-12 muuta varsinaista jäsentä sekä näiden 6-12 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan pääsihteerin.

Hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai pääsihteerin kutsusta.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan toimikausia voi olla peräkkäin korkeintaan kaksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä tai jäsenten henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on kirjallisesti esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yritys- tai yhteisöjäsenen edustajalla tai hänen henkilökohtaisella varajäsenellään yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

• LIMOWA ry.
Kankurinkatu 4-6, HYVINKÄÄ
y-tunnus: 2201289-7
Katso yhteystiedot

Seuraa meitä:

Pin It on Pinterest