Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt

Voimassa 04.07.2023 alkaen. // Lataa LIMOWA ry:n säännöt PDF-muodossa.

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LIMOWA ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on innovatiivisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen
logistiikkakeskusosaamisen edistäminen. Yhdistys on valtakunnallisesti toimiva logistiikan
kehittämis- ja yhteistyöverkosto. Yhdistys verkottuu logistiikan alan järjestöihin,
koulutuslaitoksiin ja muihin toimijoihin.

Yhdistyksen toiminta kohdistuu osaamiseen, joka liittyy logistiikkakeskusten suunnitteluun,
rakentamiseen, kehittämiseen, toteuttamiseen ja operointiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tai teettää selvityksiä, järjestää
kansainvälistämis-, tuotteistamis- ja osaamisen kehittämishankkeita, järjestää
asiantuntijaseminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla
tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymismaksuja ja vuosittaisia jäsenmaksuja
sekä hakee julkista ja yksityistä rahoitusta eri hankkeisiin.

Yhdistyksen toiminnassa kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että toimijoiden välisessä
yhteistyössä noudetaan voimassa olevia kansallista ja EU:n kilpailusta sekä markkinoiden
toimivuudesta annettuja sääntöjä. Yhdistys ylläpitää sisäistä ohjeistusta yhdistyksen puitteissa
tapahtuvasta toiminnasta niin, että toimintaan osallistuminen ei aiheuta vaaraa
kilpailulainsäädännön rikkomiselle.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle osoitetulla
kirjallisella ilmoituksella tai ilmoituksella yhdistyksen kokouksissa. Ero astuu voimaan kyseisen
kirjanpitovuoden lopussa, mikäli ilmoitus on saapunut 30.9. mennessä. Muussa tapauksessa ero astuu
voimaan eroamisvuotta seuraavan syyskuun lopussa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta yli puolen vuoden ajalta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta päättää jäsenistöstä muodostettu hallitus. Hallituksen tehtävänä on:
Valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle.

Päättää yhdistyksen ja sen työryhmien vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päättää yhdistyksen varojen käytöstä vuosikokouksen strategisten linjausten ja talouskehysten
puitteissa.

Päättää niiden hankkeiden käynnistämisestä, joihin käytetään yhdistyksen varoja. Päättää muista
hankkeista, joihin yhdistys osallistuu.
Päättää mahdollisten työryhmien perustamisesta, niiden puheenjohtajasta ja sihteeristä sekä
toimintasuunnitelmasta.

Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6 – 12 muuta
varsinaista jäsentä sekä näiden 6 – 12 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan pääsihteerin.

Hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai pääsihteerin
kutsusta.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan toimikausia voi
olla peräkkäin korkeintaan kaksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja vähintään puolet
hallituksen muista jäsenistä tai jäsenten henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on kirjallisesti esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisen yhteisöjäsenen edustajalla yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

LIMOWA ry
Kankurinkatu 4-6, HYVINKÄÄ
y-tunnus: 2201289-7

Yhteystiedot

LIMOWA ry säännöt

Seuraa meitä:

Pin It on Pinterest